Staj Koşulları

ÖAD'de STAJ

   ÖAD tüm yıl boyunca staj başvurularını kabul eder. Staj dönemleri toplamda 4 haftalık olup her ayın başında yeni stajyer grupları programa katılım sağlar. Başvurular staj yapılmak istenilen dönemin en geç bir ay öncesinde gönderilmelidir. Örneğin Eylül ayında staj yapmak için adaylar en geç Ağustos ayı başında başvurularını göndermelidir.
  ÖAD’de staja yönelik soru ve öneriler için adaylar [email protected] adresine e-mail atabilirler. 

 

1. AMAÇ
• ÖAD Staj ve Eğitim Programı katılımcıların kendilerini ÖAD’nin faaliyet alanlarında yetişmelerini, mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlar.
• Katılımcılar aynı zamanda çalışmalarıyla ÖAD faaliyetlerine de katkıda bulunurlar.
• Temel amaç katılımcıların adı geçen alanlarda iyi birer araştırmacı olmaları, analitik düşünme yeteneklerini ve tecrübelerini geliştirmeleri, kaynaklara ulaşma pratiği kazanmaları, okuma-yazma kapasitelerini artırmalarıdır. 

2. KİMLER BAŞVURABİLİR?
• Üniversitelerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri öncelikli olmak üzere tecrübelerini geliştirmek isteyen lisans öğrencileri başvuruda bulunabilir. Ancak başvuruların nitelik ve nicelik olarak yoğunluğu nedeniyle kabulde önemli bir rekabetin olduğu göz önünde tutulmalı ve önceliğin lisans eğitimini tamamlamış adaylara verildiği bilinmelidir. ÖAD’nin faaliyetleri dikkate alındığında üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Alan Çalışmaları, İktisat ve İşletme, Mütercim Tercümanlık Bölümleri öncelikli olmakla birlikte sosyal bilimlerin değişik disiplinlerinde akademik eğitim almış/almakta olan kimseler, ÖAD faaliyetlerinde yetenek ve bilgi birikimini kanıtlayabilmeleri durumunda başvuruda bulunabilirler.

3. STAJ VE EĞİTİM TÜRLERİ 
• ÖAD’de staj ve eğitim faaliyetleri ücretsizdir. ÖAD Stajı için herhangi bir ücret talep edilmez. 

4. İÇERİK 
• ÖAD stajyerleri ÖAD birimlerinde akademik araştırmalar ve ofis çalışmaları yaparlar. Program bu alanlardan sadece bir tanesini kapsamaz. Yöntem konusunda ÖAD Yönetim Kurulu yetkilidir.
• Her stajyer program sonunda kendi konusu ile ilgili bir sunum ve kitap incelemesi hazırlamakla yükümlüdür.
• Stajyerler ayrıca ÖAD resmi haber sitelerine site koordinatörlerinin belirlediği çerçeve içinde düzenli haber girişi yapmak, yorum ve haber yazmakla sorumludur.

5. DÖNEM
• Staj ve eğitim programları her ayın ilk haftasında başlar. Staj süresi en az 1 ay olmakla birlikte adayın stajını uzatma talebinde bulunması ve bu talebin ÖAD Staj Koordinatörlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda süre 2 aya uzatılabilir.

6. ÖAD’NİN SORUMLULUKLARI 
• Program boyunca ÖAD, katılımcılara her türlü ofis malzemelerini ve teknik materyali sağlamayı garanti eder. Talep edilen işler ile uyumlu araç-gereç ÖAD Genel Sekreterliğince temin edilir.
• Amaçlar ve diğer bölümlerde geçen program içeriğinin doldurulması ÖAD’nin sorumluluğundadır.
• Stajyerlere konaklama imkânı sağlamak ÖAD’nin sorumluluğunda değildir.

7. KATILIMCILARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
• Stajyerler ÖAD Başkanlığı ve Danışmanlarınca kurallar çerçevesinde kendilerine verilen akademik ya da ofis görevlerini yerine getirirler.
• Toplantı, konferans ve uygulamalara katılırlar.
• Kendilerine ÖAD Başkanlığınca veya danışmanlarınca ve/veya bunların görevlendirdiği diğer ÖAD çalışanlarınca eğitimleri için verilen görevleri yerine getirirler. ÖAD’de bulundukları süre boyunca ÖAD’nin kurallarına uymayı kabul ederler.
• Katılımcılar ÖAD mesai saatlerine ve bunun dışında kendilerine yapılan katılım çağrılarına uymak zorundadırlar.
• Staj programına katılırken beyan edilen bilgilerin doğruluğundan stajyerler sorumludur. Staj süresince veya sonrasında bu bilgilerin doğru olmadığının anlaşılması halinde ÖAD her türlü hizmetini durdurabilir ve/veya iptal eder. İlk bilgilere dayanan her türlü haklar ve belgeler de geçersiz hale gelir. Programa katılmış olan tüm stajyerler başvuru anındaki bilgilerinin doğru olduğunu kabul ederler ve ÖAD’deki her türlü faaliyetlerinde kurumun kurallarına uymayı taahhüt ederler. Bu konuda doğacak herhangi bir sorunda ÖAD hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• ÖAD stajyerleri her türlü yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar.

8. DANIŞMAN
• Her katılımcıya programın ilk haftasında bir danışman atanır.
• Danışman, stajyerin gelişmesinden, programın uygulanmasından ve stajyer ile ÖAD arasında sağlıklı bir iletişimin kurulmasından sorumludur.
• Staj döneminde ikiden az olmamak şartıyla tarihleri önceden belirlenmiş staj değerlendirme toplantısı yapılır.
• Danışmanın ya da katılımcının isteğine bağlı olarak ÖAD Yönetim Kurulu yeni bir danışman atayabilir.
• Danışman, adayın gelişimini takip eder; ÖAD Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.
• Danışmanlar, stajyerlere belirtilen faaliyetler dışında da görev verebilir.
• Danışmanlar ile gerçekleştirilen çalışmalar dışında ÖAD Yönetim Kurulu da staj programına yeni faaliyetler ekleyebilir.

9. TAKİP FORMU
• Katılımcılar her hafta için bir adet Staj Takip Formu doldurmak zorundadır. Bu formda katılımcının o hafta içinde ÖAD’deki faaliyetleri özetlenir.
• ÖAD Başkanlığı ve danışmanlarınca kurallar çerçevesinde kendilerine verilen akademik ya da ofis görevlerini yerine getirirler.

10. DERSLER-KURSLAR
• ÖAD Staj ve Eğitim Programı, ÖAD uzmanlarınca veya ÖAD’nin dışarıdan görevlendireceği uzmanların vereceği dersleri ve seminerleri de içermektedir. ÖAD Staj ve Eğitim Sertifikası almaya hak kazanabilmek için bu derslere gerekli mazeret olmadıkça katılmak gerekir. ÖAD Başkanlığı bazı ders, toplantı ve konferanslara dışarıdan katılım imkânı da tanımaktadır. Hangi aktivitelerin dışarıdan katılıma açık olduğu düzenli olarak Kurum’un internet sayfasından duyurulur.
• ÖAD daha önce ilan ettiği derslerde ve diğer toplantılarda zaman, konu ve içerik değişikliğine gidebilir.
• ÖAD Staj ve Eğitim Programı dâhilinde katılımcılara alan çalışmaları, uluslararası ilişkiler ve sosyal araştırmalar kapsamında ders ve seminerler verilir.

11. DEVAM
• Katılımcılar ÖAD mesai saatlerine uyarlar. ÖAD’de mesai 09.00-18.00 arasındadır.
• Katılımcıların devamı sabah ve akşamları doldurulacak olan devam takip çizelgeleri ile kayıt altına alınır.
• Başarı belgesi alabilmek için staj ve eğitim programına mazeret olmadıkça 50 saat katılım gerekmektedir.

12. BAŞARI VE SERTİFİKA
• Tüm programı başarı ile tamamlayan adaylar ÖAD Staj Koordinatörlüğü’nün uygun görmesi durumunda ÖAD Staj ve Eğitim Belgesi’ni almaya hak kazanırlar.

13. STAJ VE EĞİTİM ŞARTLARI
 

Staj Başvurusu için gönderilmesi gereken evraklar: 
• Niyet Mektubu (adaylar hangi alanda staj yapmak istediklerini açıkça belirtmelidir) 
• Özgeçmiş / CV (Aday bildiği dilleri açıkça yazmalı ve mümkünse belgelemelidir) 
• İki Adet Referans Mektubu (veya referansın adı ve iletişim bilgileri)

● Staj Başvurusu kabul edilen adayların yanlarında gelirken getirmeleri gereken ilave belgeler ise:
• Nüfus Cüzdan Sureti 
• Adli Sicil Kaydı 

15. DİĞER KURAL VE DÜZENLEMELER
• ÖAD, bu yönetmelikte belirtilen kuralların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar. Her türlü değişiklik en çok bir hafta içinde ilgililere duyurulur veya görebilecekleri bir yerde ilan edilir.
• Staj programına katılanlar istedikleri zaman programdan ayrılabilirler. O ana kadar gördükleri dersler ve katıldıkları faaliyetler onlara herhangi bir hak doğurmaz. Bu bölümde ifade edilen yükümlülükler yerine getirilmediği müddetçe ÖAD Staj ve Eğitim Belgesi’ni almaya hak kazanmamış sayılır.
• Her türlü anlaşmazlıkta Ankara Mahkemeleri yetkilidir.