Hikayemiz

"Özgür ve müreffeh bir Türkiye'nin kamu politikaları nasıl olmalıdır?"

Misyonumuz

Türkiye'de politika yapım sürecine özgürlükçü ve akılcı bir perspektiften katkıda bulunmak üzere araştırma, savunuculuk ve eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

Vizyonumuz

Liberal değer ve kurumların benimsendiği özgür ve müreffeh bir Türkiye'de barış içinde yaşama vizyonu ile faaliyet gösteriyoruz.

Değerlerimiz

  • Akılcılık
  • Tarafsızlık
  • Tutarlılık
  • Yapıcılık

HİKAYEMİZ

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na tabi olarak çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir düşünce ve araştırma kuruluşu (think-tank) olarak faaliyet göstermektedir. ÖAD çalışmalarında bireysel özgürlük, hukukun üstünlüğü, serbest piyasa ekonomisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri temel alır. ÖAD araştırmacıları çeşitli politika alanlarında bağımsız, tarafsız, kanıta ve olgulara dayalı bir perspektiften araştırmalar yapar ve yayınlarıyla politika yapım süreçlerine özgürlükçü bir perspektiften katkıda bulunmayı amaçlar.

ÖAD KİMDİR?

Liberal demokratik siyasal sistemler, bütün bu özgürlüklerin tanındığı ve mümkün olan maksimum seviyede güvence altına alındığı politik sistemlerdir. Ancak bu özgürlükler bir siyasal sistem içerisinde kendi kendine var olmaz. Bu değerlerin aktif olarak savunuculuğunu yapan etkili bir sivil topluma ihtiyaç vardır. Öyle ki bu sivil toplum bu değerlerin korunması ve yüceltilmesi sürecine aktif olarak katkı verir ve bu değerlere yönelik herhangi bir saldırı olduğunda savunuculuk fonksiyonunu yerine getirir.

İşte Özgürlük Araştırmaları Derneği, 2014 yılında, ülkemizde özgürlük ve hukuk fikrinin tahrip edildiği, temel hak ve hürriyetlerin saldırı altında olduğu bir ortamda, "böyle bir siyasal sistemin kamu politikaları nasıl olmalıdır"ı araştırmak ve bu politikaların tesisine entelektüel katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. ÖAD'nin kurucuları arasında Bican Şahin, Mustafa Erdoğan, Ergun Özbudun, Orhan Kemal Cengiz, Medeni Sungur, Veli Kondak ve daha birçok  akademisyen, gazeteci ve iş insanı bulunmaktadır.

Bu noktada kurucularımızdan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın 3. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle yazdığı makaleye sözü bırakalım:

“...Sadece temel hak ve hürriyetlerin değil, sistemin denge ve denetim mekanizmalarının, hukukun ve hatta bizatihi hukuk fikrinin tahrip edildiği bir zeminde, asgarî düzeyde bir demokrasinin bile kurulamayacağı izahtan varestedir.[4] Liberallik iddiası güdenlerin bir kısmının, temel liberal değerleri "seçim"den ibaret bir sözde demokrasiye feda etmeye hazır olmaları karşısında, böyle bir çıkış yapmak bizim için zorunluluk halini almıştı.

Hatırlatılması ve hatırlanması gereken standartların başında, insan hakları geliyordu. Yargı bağımsızlığı, tabî hâkim ilkesi ve hakim teminatı ile birlikte, "hukukun üstünlüğü" geliyordu. Hukukun adaletle ilişkisinin kurulması geliyordu. Özgür bir toplumun ancak adil ve hakkaniyetli bir hukuk temelinde var olabileceği geliyordu…

… Özgürlük Araştırmaları Derneği işte böyle bir ortamda, baskıcı bir yönetim ihtimaline karşı Türkiye toplumunu ve siyasî rejimini teçhiz etmek, böylece Türkiye'nin hukukî ve siyasî olarak medenîleşmesi davasına mütevazi bir katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Elbette bunu, sadece görevdeki hükümetin yanlışlarını göstererek değil, iki yıl önceki kuruluş resepsiyonumuzdaki konuşmamda yaptığım gibi, Türkiye'de hukukun üstünlüğüne dayalı bir demokrasinin bir türlü kurulamamasının tarihsel arka planına da dikkat çekerek yapmak gerekiyordu. Bu arka planın eksik-gediklerini kısmen de olsa telâfi etmek ve Türkiye'nin sahici bir hürriyetçi, çoğulcu ve demokratik rejime kavuşması amacına katkı yapmak ise ancak hukukun özgürlük ve adaletle ilişkisini kuran ve sivil hayat alanıyla birlikte sistemin denge ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine vurgu yapan araştırma, yayın ve diğer ses-veren faaliyetler yoluyla mümkün olabilirdi. ÖAD işte geçen iki yılda bunu yapmaya çalıştı ve gelecekte de yapmaya devam edecek.

Ben baştan beri, böyle bir davaya hizmet edebilmesi için ÖAD'nin şu esaslara bağlı kalması gerektiği inancında oldum:

(1) ÖAD siyasî iktidar karşısında bağımsız bir konuma sahip, sahici anlamda sivil bir kuruluştur.

(2) ÖAD'yi bir arada tutan şey kişisel sempati ve antipatiler değil, liberal ilke ve değerler olacaktır. Özellikle, kişisel sadakate dayalı cemaatçi ilişkilere bu dernekte yer yoktur.

(3) ÖAD aktivist değil, fikrî üretim yapmaya odaklanan bir kuruluştur.

(4) ÖAD özgür toplum idealine bağlı olup, faaliyetlerini esas itibariyle "hukuk ve özgürlük" temelinde yürütür.

(5) ÖAD seçimsel, çoğunlukçu, plebisitçi ve delegatif türleriyle, bütün "illiberal demokrasi" uygulamaları karşısında liberal değerler ve kurumları kararlılıkla savunur…”

ÖAD başlıca 3 alanda faaliyetlerini yürütür: Araştırma, Savunuculuk ve Eğitim.

Araştırma

ÖAD olarak Türkiye’de özgürlük ve refahı maksimize eden kamu politikalarının gelişimine katkıda bulunmak üzere temel politika alanlarında araştırmalar yapıyor, dünyadaki örneklerle karşılaştırmalı şekilde iyi uygulamaları bulup ortaya koyuyoruz. Araştırma sonuçlarımızı yayınlarken ülkemizin sosyolojik yapısını göz önünde bulunduruyor, ortaya koyduğumuz politika önerilerinde dünyadaki gelişmeler ile ülkemizin koşulları arasındaki dengeyi gözetmeye çabalıyoruz.

Savunuculuk

Yaptığımız araştırmalar ile Türkiye’de akılcı, veriye dayalı ve özgürlükçü bir perspektiften politika yapım sürecine katkıda bulunmak amacıyla karar alıcılar ile görüşüyoruz. Parlamentodaki yasa yapım sürecini destekleme amacıyla politika önerilerimizi milletvekilleri, siyasi partiler, bakanlıklar, düzenleyici kurumlar, kanaat önderleri ve üniversiteler başta olmak üzere karar alıcılarla paylaşıyoruz. Bu paylaşımlarımız sırasında, tarafsız bir sivil toplum kuruluşu olmanın bilinci ve sorumluluğu ile, hiçbir siyasi ayrım gözetmeden bütün aktif siyasi yapılara eşit mesafede bulunuyoruz.

Eğitim

Hukukun üstünlüğü, anayasal demokrasi, bireysel hak ve hürriyetler, serbest piyasa ekonomisi, barış ve hoşgörü gibi özgür ve müreffeh bir toplumu oluşturan temel değerlerinin ülkemizde de daha yaygın şekilde kabul görmesi amacıyla, öğrencilere ve çeşitli meslek gruplarına yönelik, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri düzenliyoruz. Aynı değer ve ilkeleri paylaşan başka sivil kuruluşlar ile işbirlikleri geliştiriyoruz.