YAYIN İLKELERİ

ÖZGÜRLÜK ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 

ANALİZ & RAPOR KRİTERLERİ

 1. Araştırma Yöntemine ve İçeriğine İlişkin İlkeler

Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarında evrensel ve bilimsel etik standartlarını kendisine merkez alır. Çalışmalarını mümkün olduğu kadar fazla paydaşı kapsayıcı, bilimsel etik standartlara uygun bir surette formüle eder. Özgürlük Araştırmaları kesin bir şekilde siyasi partizanlıktan uzak durur ve bağımsızlığını teşkil edebilmek adına yönetim kurulu kararı uyarınca devlet kuruluşlarından gelen fonları almaz/ kabul etmez. Hem kurum içi hem de kamuoyu ile ilişkilerinde şeffaflık ve dürüstlük prensiplerini esas alır. Araştırmalarının kalitesini garanti etmek üzere belirlediği yöntemler aşağıdaki gibidir: 

Yüksek Kaliteli Araştırma ve Analizler için Özgürlük Araştırmaları Standartları 

 • Araştırma fikrine kaynaklık eden problem ve araştırmanın amacı net bir şekilde ortaya koyulmalıdır. 
 • Araştırmanın yöntemi (metodu) iyi formüle edilmeli ve araştırma süresince uygulanmalıdır. 
 • Araştırma, alanda var olan çalışmalara dair bilgi/referans vermelidir. 
 • Araştırma, var olan en güncel ve geçerli bilgi ve verilere dayanmalıdır. 
 • Araştırma içerisinde ileri sürülen tezler açık olmalı ve gerekçelendirilmelidir. 
 • Araştırma, alanda var olan bilgiyi geliştirmelidir. 
 • Bütün araştırmalar kapsayıcı politika önerileri getirmelidir. 
 • Araştırmada öne sürülen tezler ve getirilen politika önerileri araştırmanın metodu ve bulgularıyla uyumlu olmalı, iyi açıklanmalı ve (varsa) araştırmanın zayıf yönleri/eksikleri belirtilmelidir. 
 • Araştırma sonucunda ortaya çıkan raporlar iyi yapılandırılmış, net ve anlaşılır olmalıdır.  Araştırma raporlarında kullanılan dil objektif, kapsayıcı, yapıcı ve bütün görüşlere eşit mesafede olmalıdır. Irk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli hiçbir ayrımcılığa izin vermemelidir.
 • Bilimsel etik değerler ve Özgürlük Araştırmaları prensipleriyle çelişmediği sürece, fikir hürriyetine dayalı olarak hiçbir çalışmanın içeriğine müdahale edilmez. Editoryal amaçlı müdahaleler bu kuralın istisnasıdır.
 1. Hazırlanacak Yayınlara İlişkin Kurallar

Rapor ve analizler 5000 kelimeden oluşmalıdır. Bu sayıya İçindekiler ve Kaynakça bölümlerinin oluşturulması zorunludur ve bu sayıya dahil değildir. Yorum yazıları ise en fazla 2500 kelimeden oluşmalıdır. Yorum yazılarında İçindekiler ve Kaynakça bölümlerinin oluşturulması zorunlu değildir. Araştırmacılara yayınlarını tamamlamaları için verilen zaman dilimi ortalama iki aydır. Yazarlardan istenen, ele alınan konulara ilişkin derinlemesine bir tartışma ve ayrıntılı sorun ve çözüm önerilerinin liberal bir perspektifle etraflıca tartışılmasıdır.

 • Hazırlanacak metinde:
  • İçindekiler 
  • Özet (abstract)
  • Yazarın kısa bir özgeçmişi
  • Giriş
  • Sorunların tanımlanması
  • Öne sürülen çözüm önerileri
  • Sonuç 
  • Kaynakça
  • (Varsa) Ek bölümü yer almalıdır.
 • Hazırlanacak metinde şunlara dikkat edilmelidir:
 • Giriş bölümünde sorunun tanımlanması yapılmalıdır ve ihtiyacın/sorunun/konunun ne olduğu ve buna ilişkin metin içinde işleneceklerden bahsedilmelidir.  
 • Giriş bölümünde sorunun tanımlanması kısa bir şekilde ele alınmalı; uzun, yoğun tanımlamalardan ve anlatılanlardan kaçınmalıdır. (Bu bölümün ve konuya girişin kısa tutulması oldukça önemlidir. Uzun bir giriş okuyucunun bu bölümde yitirilmesine sebep olduğuna ilişkin veriler bulunmaktadır.)
 • Sorunlar derinlemesine tartışılmalı. İşlenecek fikirlerin dayanağı olan bilimsel argümanlar net bir şekilde ortaya konmalıdır. (Spekülasyona sebebiyet verecek açıklamalardan uzak durulması önemle rica olunur.)
 • Sorunlara ilişkin çözüm önerileri bölüm sonunda maddeler halinde sunulmalıdır. Çözüm önerilerini anlatan maddelerin kolay anlaşılabilir şekilde formüle edilmesi gerekmektedir. (Raporların hem karar alıcılar hem de konunun uzmanı olmayan kişilerce okunacağının göz önünde bulundurulması rica olunur.)
 • Sonuç bölümünde kısa bir şekilde sorunların ve çözüm önerileri projenin amacı doğrultusunda derlenmelidir. Bu bölümde çözüm önerilerinin uygulama nasıl mümkün olabileceğine dair açıklamalara ve yerel ve uluslararası örneklere yer verilmesi akılda kalıcılığı artırmaktadır. (Bu sayede iletişimi ekibimizin bu yayınları sosyal medya içeriklerine dönüştürmesi de kolaylaşacaktır.)
 • Yazar, ilgili bölümlerde vurgulanması gerektiğini düşündüğü cümleleri vurgulu şekilde işaretlemelidir. Bu cümlelerin bir önceki cümlelerle bağının olmaması ve en fazla iki satırlık cümleler olması gerekmektedir.
 • Yazı şablonuna ilişkin kurallar şöyledir:
 • ÖAD tarafından yayımlanan analiz, kitap, Özgürlük Gündemi, rapor, yorum ve blog yazıları için yazım kuralları aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Genel kurallara ek olarak, farklı yazı türlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususları da aşağıda bulabilirsiniz.
 • Sayfa Düzeni:

 • Yazı Tipi: Times New Roman
 • Yazı Boyutu (normal metin): 11 punto
 • Dipnot metni: 9 punto
 • Tablo-grafik: 10 punto
 • Satır aralığı: 1,5
 • Başlıklar:

 • Ana Başlıklar: Bölüm başlığı tümü büyük harf, 12 punto, kalın/koyu ve ortalı, kendinden önceki paragraftan sonra bir satır boşluk
 • Alt Başlıklar: Baş harfleri büyük, 12 punto, koyu, sola dayalı, kendinden önceki paragraftan sonra bir satır boşluk

 • Atıf ve Dipnotlar
 • Metin içi atıf sistemi olarak APAkullanılmalıdır.
 • Metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtabilecek ve okumada sürekliliği bozacak nitelikteki açıklamalar sayfa altına dipnot olarak verilebilir.
 • Doğrudan Alıntılar
 • Üç veya daha az satırdan oluşan doğrudan alıntılar “tırnak işareti içinde” verilmelidir.
 • Üç satırdan uzun doğrudan alıntılar, metnin bir alt satırına geçilerek soldan-sağdan girintili ve tırnak işareti içine alınmadan yazılmalıdır.
 • Kaynak Gösterme

 • Tek Yazarlı Makale
 • Metin içi atıf                : (Köker, 1990: 98)
 • Kaynakça                      : Köker, L. (1990). “Türkiye’de Demokrasinin Dünü, Bugünü ve Yarını Bir Eleştiri,” Türkiye Günlüğü, S. 13, ss. 91-99.
 • İki Yazarlı Makale  
        
 • Metin içi atıf                : (Holcombe, 2004: 328)
 • Kaynakça                      : Holcombe, R. G. (2004). “Government: Unnecessary But Inevitable”, The Independent Review, 8(3), s.325–342.
 • İkiden Fazla Yazarlı Kaynak
 • Metin içi atıf                : (Şahin vd., 2023: 95)
 • Kaynakça                      : Şahin, B., Yaman S., ve Tarhan B. (2023) “The Trajectory of Liberalism in Turkey: From the Ottoman Empire to the Present”, (Ed. Özerdem Alparslan, Öztürk Ahmet Erdi), A Companion to Modern Turkey’s Centennial: Political, Sociological, Economic and Institutional Transformations since 1923, Edinburgh/İngiltere: Edinburgh University Press.

 • Kitap
 • Metin içi atıf                : (Smith, 2006: 60)
 • Kaynakça                      : Smith, A. (2006). Milletlerin Zenginliği, Çev. Haldun Derin, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

 • Kitapta Bölüm
 • Metin içi atıf                : (Berktay, 2010: 55)
 • Kaynakça                      : Berktay, F. (2010). “Liberalizm: Tek Bir Pozisyona İndirgenmesi Olanaksız Bir İdeoloji”, (Der. H. Birsen Örs), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, 4. Baskı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 49-114.

 • Elektronik Kaynaklar
 • Metin içi atıf                : (Hoppe, 1998)
 • Kaynakça                      : Hoppe, H. H. (1998). “The Future of Liberalism: A Plea For A New Radicalism”,(http://www.hanshoppe.com/wp-content/uploads/publications/hoppe-plea.pdf (Erişim Tarihi)

 • Kurumsal Yayın ve Kararlar
 • Metin içi atıf                : (AYM Yayınları, 2022: 5)
 • Kaynakça                      : Anayasa Mahkemesi Yayınları (2022). Anayasa Mahkemesi Yıllık Faaliyet Raporu

 • Gazeteler
 • Metin içi atıf                : (Erdoğan, 2023)
 • Kaynakça                      : Erdoğan, M. (2023, 20 Temmuz). “İnsan hakları özgürlük, özerklik ve onur”, Politikyol, https://www.politikyol.com/insan-haklari-ozgurluk-ozerklik-ve-onur/
 • Birden Fazla Kaynağa Atıfta Bulunma

 • Metin içi atıf                : (Erdoğan, 2023; Berktay, 2010: 55)

 • Dolaylı Kaynak Gösterme:
 • Metin içi atıf                : (Aktaran: Şahin, 2023: 42)

 • Yazım Kuralları

 • Kelimelerin doğru kullanımı için Türk Dil Kurumu Sözlüğü esas alınmalıdır.
 • https://sozluk.gov.tr/
 • Yazım kuralları için Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları esas alınmalıdır.
 • https://tdk.gov.tr/kategori/icerik/yazim-kurallari/

 • Kısaltmalar:

 • Kısaltılmasına gereksinim duyulan kurum, kuruluş, ölçme aracı adları vb. kullanıldığında bunlar yazı içinde ilk geçtiği yerde açık biçimde yazılmalı ve kısaltması parantez içinde verilmeli, sonrasında kısaltılmış biçimi kullanılmalıdır.
 • İngilizce kısaltmalarda, önce Türkçesi, parantez içinde de İngilizcesi ve kısaltması yazılmalı, sonrasında kısaltılmış biçimi kullanılmalıdır.
 • Örnek:
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)
  • Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO) verilerine göre

 • Sayıların Yazılışı

 • Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakmayınız. Yazı değil, işaret kullanınız.
  • Örnek: %25, ‰50
 • Sayılarda kesirleri virgülle ayırınız (sıkça yapılan hata nokta ile ayırmaktır.)
  • Örnek: 15,9
 • Sıra sayılarını rakamla gösteriyorsanız ya rakamdan sonra bir nokta koyunuz ya da rakamdan sonra kesme işareti koyarak derece gösteren eki yazınız.
  • Örnek: 15., 56., XX.; 15’inci, 56’ncı, XX’nci vb (Sıra sayılarını ekle gösterildiğinizde rakamdan sonra sadece kesme işareti koyarak eki yazınız, ayrıca nokta koymayınız. Örnek: 8.’inci değil 8’inci)
 • Üleştirme sayılarını yazıyla yazınız
  • Örnek: 2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.
 • Bayağı kesirlere getirileceğiz ekleri alttaki sayıyı esas alınarak yazınız.
  • Örnek: 4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

 • Para Birimlerinin Yazılışı

 • Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, vb.
 • Para Birimlerinin kısaltmaları
  • 193,5 milyar Türk lirası (ya da 193,5 milyar TL)
  • 48,2 milyar ABD doları
  • 40,3 milyon avro

 • Etik Kurallar

 • Tarafımıza gönderilen ve yayımlanan yazılar için telif hakkı talep edilmemelidir.
 • Atıf yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmeli, kaynakça listesi tam olmalıdır.
 • İntihal, sahtecilik, çarpıtma gibi yayın etiğine aykırı eylemlerden kaçınılmalıdır.
 • Yayınlarda hakaret, iftira, karalama ve asılsız suçlamalar yer almamalıdır.
 • Yayınlarda etnik köken, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, engellilik, siyasi görüşler konusunda ayrımcı bir dil kullanılmamalıdır.
 • Yayınlanan yazılarda bir hata olduğu fark edildiğinde, bir an önce yazı editörü ve sayfa editörü ile iletişime geçilerek, düzeltilmesi sağlanmalıdır.

 • Yayınlar için kelime sınırları (kaynakça hariç)

 • Analiz   : 5000 kelime
 • Rapor   : 5000 kelime
 • Yorum  : 2000-2500 kelime arası
 • Blog     : 800 – 1000 kelime arası