YAYIN İLKELERİ

ÖZGÜRLÜK ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 

ANALİZ & RAPOR KRİTERLERİ

 1. Araştırma Yöntemine ve İçeriğine İlişkin İlkeler

Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarında evrensel ve bilimsel etik standartlarını kendisine merkez alır. Çalışmalarını mümkün olduğu kadar fazla paydaşı kapsayıcı, bilimsel etik standartlara uygun bir surette formüle eder. Özgürlük Araştırmaları kesin bir şekilde siyasi partizanlıktan uzak durur ve bağımsızlığını teşkil edebilmek adına yönetim kurulu kararı uyarınca devlet kuruluşlarından gelen fonları almaz/ kabul etmez. Hem kurum içi hem de kamuoyu ile ilişkilerinde şeffaflık ve dürüstlük prensiplerini esas alır. Araştırmalarının kalitesini garanti etmek üzere belirlediği yöntemler aşağıdaki gibidir: 

Yüksek Kaliteli Araştırma ve Analizler için Özgürlük Araştırmaları Standartları 

 • Araştırma fikrine kaynaklık eden problem ve araştırmanın amacı net bir şekilde ortaya koyulmalıdır. 
 • Araştırmanın yöntemi (metodu) iyi formüle edilmeli ve araştırma süresince uygulanmalıdır. 
 • Araştırma, alanda var olan çalışmalara dair bilgi/referans vermelidir. 
 • Araştırma, var olan en güncel ve geçerli bilgi ve verilere dayanmalıdır. 
 • Araştırma içerisinde ileri sürülen tezler açık olmalı ve gerekçelendirilmelidir. 
 • Araştırma, alanda var olan bilgiyi geliştirmelidir. 
 • Bütün araştırmalar kapsayıcı politika önerileri getirmelidir. 
 • Araştırmada öne sürülen tezler ve getirilen politika önerileri araştırmanın metodu ve bulgularıyla uyumlu olmalı, iyi açıklanmalı ve (varsa) araştırmanın zayıf yönleri/eksikleri belirtilmelidir. 
 • Araştırma sonucunda ortaya çıkan raporlar iyi yapılandırılmış, net ve anlaşılır olmalıdır.  Araştırma raporlarında kullanılan dil objektif, kapsayıcı, yapıcı ve bütün görüşlere eşit mesafede olmalıdır. Irk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli hiçbir ayrımcılığa izin vermemelidir.
 • Bilimsel etik değerler ve Özgürlük Araştırmaları prensipleriyle çelişmediği sürece, fikir hürriyetine dayalı olarak hiçbir çalışmanın içeriğine müdahale edilmez. Editoryal amaçlı müdahaleler bu kuralın istisnasıdır.
 1. Hazırlanacak Yayınlara İlişkin Kurallar

Yazılar, yaklaşık olarak 7000 kelimeden (25-27 sayfa) oluşmaktadır ve yazarlara tamamlamaları için verilen zaman dilimi ortalama bir aydır. Yazarlardan istenen, ele alınan konulara ilişkin derinlemesine bir tartışma ve ayrıntılı sorun ve çözüm önerilerinin liberal bir perspektifle etraflıca tartışılmasıdır. 

 • Hazırlanacak metinde:
  • İçindekiler 
  • Özet (abstract)
  • Yazarın kısa bir özgeçmişi
  • Giriş
  • Sorunların tanımlanması
  • Öne sürülen çözüm önerileri
  • Sonuç 
  • Kaynakça
  • (Varsa) Ek bölümü yer almalıdır.
 • Hazırlanacak metinde şunlara dikkat edilmelidir:
 • Giriş bölümünde sorunun tanımlanması yapılmalıdır ve ihtiyacın/sorunun/konunun ne olduğu ve buna ilişkin metin içinde işleneceklerden bahsedilmelidir.  
 • Giriş bölümünde sorunun tanımlanması kısa bir şekilde ele alınmalı; uzun, yoğun tanımlamalardan ve anlatılanlardan kaçınmalıdır. (Bu bölümün ve konuya girişin kısa tutulması oldukça önemlidir. Uzun bir giriş okuyucunun bu bölümde yitirilmesine sebep olduğuna ilişkin veriler bulunmaktadır.)
 • Sorunlar derinlemesine tartışılmalı. İşlenecek fikirlerin dayanağı olan bilimsel argümanlar net bir şekilde ortaya konmalıdır. (Spekülasyona sebebiyet verecek açıklamalardan uzak durulması önemle rica olunur.)
 • Sorunlara ilişkin çözüm önerileri bölüm sonunda maddeler halinde sunulmalıdır. Çözüm önerilerini anlatan maddelerin kolay anlaşılabilir şekilde formüle edilmesi gerekmektedir. (Raporların hem karar alıcılar hem de konunun uzmanı olmayan kişilerce okunacağının göz önünde bulundurulması rica olunur.)
 • Sonuç bölümünde kısa bir şekilde sorunların ve çözüm önerileri projenin amacı doğrultusunda derlenmelidir. Bu bölümde çözüm önerilerinin uygulama nasıl mümkün olabileceğine dair açıklamalara ve yerel ve uluslararası örneklere yer verilmesi akılda kalıcılığı artırmaktadır. (Bu sayede iletişimi ekibimizin bu yayınları sosyal medya içeriklerine dönüştürmesi de kolaylaşacaktır.)
 • Yazar, ilgili bölümlerde vurgulanması gerektiğini düşündüğü cümleleri vurgulu şekilde işaretlemelidir. Bu cümlelerin bir önceki cümlelerle bağının olmaması ve en fazla iki satırlık cümleler olması gerekmektedir.
 • Yazı şablonuna ilişkin kurallar şöyledir:
 • Kullanılacak tabloların/verilerin kaynağı detaylı bir şekilde verilmeli; direk alıntı yapılıyorsa kaynak ek olarak iletilmelidir. 
 • Metin içi referans gösterimi APA kullanılmalıdır. Dipnota da başvurulabilir.
 • Yazı Tipi: Times New Roman
 • Yazı Boyutu (normal metin): 11 punto
 • Dipnot metni: 9 punto
 • Tablo-grafik: 10 punto
 • Satır aralığı: 1,5
 • Çalışmanın başlığı büyük harflerle ortalı ve vurgulu yazılmalıdır. (13 punto)
 • Birinci Düzey Başlıklar, sola dayalı ve vurgulu yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan bir satır boşluk ile ayrılmalıdır. (12 punto)
 • İkinci Düzey Başlıklar, sola dayalı ve vurgulu yazılmalıdır. Kendinden önceki paragraftan satır boşluğu ile ayrılmalıdır. (11 punto)