Covid-19’un Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Politika Önlemlerinin Ekonomik Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Harun Öztürkler, COVID-19 pandemisiyle beraber resesyonu derinleşen küresel ve ulusal ekonomilerin arz ve talep yapılarını inceleyerek bizlere makro düzeyde bir ekonomi analizi sunuyor.

Covid-19 Salgını, Kısıtlayıcı Kamu Siyasaları ve Özgürlükler Karşılaştırmalı Bir Analiz

Prof. Dr. Mete Yıldız çalışmasında “COVID-19 Salgınında kamu yararı ve toplum sağlığını korumak amacıyla kısıtlayıcı kamu siyasaları uygulanırken bireylerin özgürlükleri nasıl en az zarar görebilir?” sorusunun cevabını aramıştır.

İlk ve Ortaöğretimin Finansmanı Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi

''Toplumsal talepleri merkezine alan yaklaşımlar, eğitimi toplumun düzenlenmesinde en önemli unsur olarak görür. Liberal görüşte ise eğitim, insanın kendi varlığını tamamlama araçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli yetenek ve kapasiteye sahip olmasını sağlayan bir faaliyet alanı olarak tanımlanır.''

Korona Virüsü Pandemisiyle (covid-19) Mücadelede Sınırlı Kaynak Kullanımı

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkıp, 2020 yılı Mart ayında pandemiye dönüşen ve 11 Nisan 2020 tarihi itibariyle, dünya çapında, yaklaşık 110.000 insanın ölümüne yol açan korona virüsü (COVID-19), sınırlı kaynakların nasıl kullanılması gerektiği konusunu yeniden gündeme getirmiştir. Analiz, bu bağlamda sınırlı kaynak kullanımına dair yaklaşımları incelemektedir.

Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü Kapsamında Lgbt+ Etkinliği Yasakları

Toplanma özgürlüğü olmadan örgütlenme özgürlüğünün bir anlam ifade etmeyeceği gibi bu iki özgürlük olmadan da ifade özgürlüğü büyük bir yara alacaktır.

Türkiye Ekonomisi ve Yeni Ekonomi Programı: Sorunlar ve Politika Alternatifleri

Ekonomik durgunluktan çıkılması için yapılması gereken sorunun kabul edilip bir hasar bilançosu oluşturulması ve kısa vadede bu hasarın nasıl giderileceğine ilişkin bir yol haritası sunulmasıdır.

Liberal Adalet ve Ekonomik Özgürlük

Mülkiyet, girişim, sözleşme ve mübadele özgürlüklerine dayanan bir iktisadî hayat liberal bir toplumsal-siyasal tasavvurun temel taşlarından birini oluşturur. Gerçekte liberalizm iktisadî ve siyasî unsurlarıyla birlikte doktriner bir bütün teşkil etmektedir

Muhafazakarlık, Otorite ve Cinsiyetçilik Üçgeninde Kadın Hakları Mücadelesi

Fiziksel şiddet oranlarının 19 yıllık süreçteki durağan seyri, Türkiye’nin hem yasalarda yaptığı değişiklikleri uygulamaya koyma konusunda hem de İstanbul Sözleşmesi’nden kaynaklanan önleme yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır.

Çocukluk Dönemi Aşılarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz: Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye

Bulaşıcı hastalıkların her biri, sürü bağışıklık sağlama konusunda farklı bir eşiğe sahiptir. Ancak, bir hastalığın sürü bağışıklama yüzdesine ulaşıldığında aşılanmamış kişiler de tıpkı aşılanmış kişiler gibi hastalıktan korunmuş olmaktadırlar.

Türkiye’de Sanayi 4.0 ve Kamu Politikası

Sanayi 4.0, en basit ifadesiyle, dijital olarak birbiriyle iletişim halinde olan imalat süreçlerinin bütününü ve bu dönüşüme imkan veren politikalar serisini ifade etmektedir