Hukuk ve Adalet

'Hukuk eğer arkasındaki devlet gücü sayesinde etkili bir şekilde işleyen bir fenomenden ibaret değilse, onu insanların hukuka ilişkin evrensel algısının ilk referansı olan ‘’adalet’’ değerinden bağımsız olarak düşünemeyiz.' Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, 'Hukuk ve Adalet'i bizler için kaleme aldı.

Türkiye’de Örgütlü Çıkar Siyaseti, Sendikalar ve Sivil Toplum

Sendikal oluşumların zayıflatılması, sivil toplumun zayıflatılması ve gereğinden fazla politize olması, sivil toplumdan gelen farklı politik taleplerin alanının daralmasına yol açmaktadır.

Vicdan Özgürlüğü ve Sekülerizm

Liberal yasal/ siyasal sistem hiç kimse için bir yaşam biçimini zorunlu kılmaz ve tüm gruplara eşit mesafede olmaya özen gösterir

Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Demokrasi

Demokrasi, sadece yönetenlerin başarısız olduklarında değiştirilmelerine olanak sağlayan ve kurumsallaşması için devamlılığı öngören bir süreçtir.

Türkiye’de Hayat Tarzına Yapılan Müdahalelerin Kötümserlik Yaratma Etkileri ve Telafi Edici Faktörler

Kötümserlik demokrasiye inancı zayıflatan ve başka yöntemlerin revaç görmesini kolaylaştıran ve huzursuzluğu besleyen bir olgudur.

Olağanüstü Durumların Ekonomik Etkilerinin Minimizasyonu: Şok Tedavi ve Kademeli Yaklaşım Alternatifi

Darbe ile mücadelede kademeli yaklaşımın kullanılması bir yandan darbeye karşı etkin bir mücadele yapılırken, diğer yandan rekabetçi piyasanın korunması sağlanacak ayrıca ülke imajını yükseltme imkanı da değerlendirilmiş olacaktır.

Aristoteles, Siyasal Dostluk ve Türkiye’de Toplumsal Barış

Demokrasi Aristoteles için kötü rejimler arasında yer almaktadır. Ona göre, demokrasi demos’un yani, yoksul çoğunluğun, özellikle zengin mülk sahiplerinin aleyhine olan “sınırlanmamış” yönetimidir.

Türkiye’de Yüksek Öğretimin Finansmanı: Alternatif Bir Kamu Politikası Önerisi

Yüksek öğrenime katılımın bir yatırım olduğu ve bu yatırımın en temel finansörünün Türkiye’de vergi verenler olduğu düşünüldüğünde, mevcut politikanın maliyetinin bir hayli yüksek olması kamu politikası açısından ciddi bir endişe teşkil etmektedir.

15 Temmuz, “FETÖ” ve Liberal Bir Muhasebe

15 Temmuz darbesi, o güne dek “cemaat tehlikesi”ni görememiş ya da en azından bunun boyutunu kestirememiş liberaller için (ki kendimi ikinci kategoriye koyuyorum) bir öz eleştiri ve bir “yeniden durum değerlendirmesi” sebebi olmalıdır.

Siyasi Partilerin Beyannamelerindeki Ekonomik Vaatler, Liberal İlkelerle Ne Ölçüde Uyumlu?

2015 seçimlerinde siyasi partilerin seçim vaatlerinin liberal değerlerle uyumu incelenmektedir.