Kamu Ihalelerinde Rekabet ve Şeffaflık

Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak National Endowment for Democracy ve Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle başlattığımız “Türkiye’de Yapısal Reformlar Projesini” projesi kapsamında Sayın Prof. Dr. Uğur Emek tarafından hazırlanan “Kamu İhalelerinde Rekabet ve Şeffaflık” adlı rapor, Kamu İhaleleri Rejimiyle ilgili mevcut riskleri ve sorunları tanımlamakta ve çözüm önerileri getirmektedir.

A Liberal Response to the Populist Challenge

2019 yazında popülizmin yükselişte olduğu ülkelerden bir grup liberal akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve siyasetçilerle İstanbul'da popülizm üzerine tartışmak ve bu tehdide karşı liberal bir iletişim stratejisi geliştirmek için bir araya geldik. Bu yazı, toplantıdan çıkan değerlendirmelerin detaylı bir sonuç raporudur.

31 Mart’tan 23 Haziran’a Türkiye ve Istanbul’da Yerel Seçimler

1946 seçimlerinden bugüne tek bir farkla: Seçmenin iradesine, özellikle İstanbul’da “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu…” diyen siyasi iktidarın öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında kazananın kim olduğuna dair bir tartışma yaşandı ve YSK İstanbul seçim sonuçlarını iptal ederek, seçimlerin yenilenmesine karar verdi..

Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu: 2015 Eylül-2016 Eylül

2013 yılından bu yana, basın özgürlüğü konusu Türkiye’nin kötüye giden demokratikleşme performansının en önemli göstergelerinden birisi oldu.

Türkiye’de Ekonomik Özgürlükler

Büyüme oranı ile iktisadi özgürlükler ve uluslararası ticaret serbestisi arasındaki ilişki dikkate alındığında, politika yapıcılarının indeks kapsamında yer alan değişkenler veya bu değişkenleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen diğer politika unsularına ilişkin alacakları kararların bireysel refah açısından önemli sonuçlar doğuracağı aşikardır.

Türkiye’de Seçim Sistemleri ve Seçimlere Etkisi: Siyasal Özgürlükler Perspektifinden Öneriler

Seçim sisteminde özellikle yüzde 10’luk ulusal baraj uygulamasının varlığı büyük partiler lehine işlerken, 1982 Anayasası ve seçim kanununda ifadesini bulan temsilde adalet ilkesi ve bu çerçevede siyasal özgürlük prensibi zedelenmiştir.

Düzenleyici Kurumlar ve Hukukun Üstünlüğü

Türkiye’de elektrik ve elektronik haberleşme piyasalarındaki dönüşüm, serbest piyasanın temel özelliklerini yerleştirmiştir. Ancak, dönüşüm, her iki sektördeki etkinsizlikleri azaltmada yeteri kadar başarılı olamamıştır.

Hukukun Üstünlüğü ve Türkiye

“Medenî” bir toplumsal-siyasal örgütlenmenin temel sütunlarından birinin “hukukun üstünlüğü” olması nedeniyle, Türkiye, sadece söz konusu temel iddiasıyla tutarlı olmak için değil, kendi içinde medenî-insanî bir düzen kurabilmek için de hukukun üstünlüğünün ilkesel ve kurumsal gereklerine uymak zorundadır.

Türkiye’de Basın Özgürlüğü

Bu çalışmanın amacı, 7 Haziran 2015 genel seçimleriyle beraber, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 13 yıl süren tek parti iktidarının son bulduğu ve yeni bir siyasal bağlamın ortaya çıktığı düşünüldüğünde, basın özgürlüğü tartışmalarını tekrar ele almak ve siyasetin müstakbel aktörlerine ve kamuoyuna liberal bir çerçeve sunmaktır.

Türkiye Parti Sisteminde İstikrar Sorunu: Parti Sisteminde Oynaklık, Oy Esnekliği ve Parti Desteği Değişkeni...

Türkiye parti sistemindeki oynaklıkla ilgili yapılan çalışmalarda Batı Avrupa demokrasileriyle karşılaştırıldığında oynaklığın daha yüksek olması dikkate değerdir. Bunun temel nedeni partilerin dışsal etkenlerle kurumsallaşamamalarıdır