HAKKIMIZDA

VİZYON VE MİSYON

Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD), 2014 yılının Ağustos ayında bir grup akademisyen, iş insanı, gazeteci ve hukukçu tarafından; özgürlükçü ve bilimsel bir yaklaşımla kamu politikaları araştırmaları yapmak üzere kuruldu. Özgür ve müreffeh bir Türkiye vizyonuna sahip bir düşünce kuruluşu olan ÖAD’nin misyonu, Türkiye’de karar alıcılar arasında kanıta ve olguya dayalı politika yapımını, kamuoyunda da kanıta ve olguya dayalı politika tartışmalarını teşvik etmektir. Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarını yaparken dayandığı liberal değerlerden güç alır. Evrensel insan hakları ve bireysel özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukukun ve kuralların herkesin üstünde olduğu, ahbap-çavuş kapitalizmine dayanmayan rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisinin tesis edildiği bir Türkiye’nin, özgür ve müreffeh bir ülke olacağı inancıyla çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda, hâlihazırda Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi olduğuna inandığı “Kurumsal Reform” konusu ÖAD çalışmaları içerisinde önemli yer tutar. Bu alanda projeler yaparak, Türkiye’deki kurumların evrensel standartlarda çalışmalarını temin edecek zeminin araştırılması, uluslararası iyi örneklerin incelenerek süreç ve yapılarda yapılması gereken değişikliklerin teklif edilmesi ÖAD projelerinin temel hedefleri arasındadır.

KURUMSAL STRATEJİ

ÖAD, çalışmalarında evrensel ve bilimsel etik standartlarını kendisine merkez alır. Çalışmalarını mümkün olduğu kadar fazla paydaşı kapsayıcı, bilimsel etik standartlara uygun bir surette formüle eder. ÖAD sıkı bir şekilde siyasi partizanlıktan uzak durur ve bağımsızlığını teşkil edebilmek adına yönetim kurulu kararı uyarınca devlet kuruluşlarından gelen fonları almaz/kabul etmez. Hem kurum içi hem de kamuoyu ile ilişkilerinde şeffaflık ve dürüstlük prensiplerini esas alır. Yüksek Kaliteli Araştırma ve Analizler için ÖAD Standartları Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarının ve bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan ürünlerin standardını belirlemek açısından birtakım prensipler belirlemiştir.

Bu ilkeler ÖAD araştırmalarının standartlarını ortaya koyar: 

• Araştırma fikrine kaynaklık eden problem ve araştırmanın amacı net bir şekilde ortaya koyulmalıdır. 

• Araştırmanın yöntemi (metodu) iyi formüle edilmeli ve araştırma süresince uygulanmalıdır. 

• Araştırma, alanda var olan çalışmalara dair bilgi/referans vermelidir. 

• Araştırma, var olan en güncel ve geçerli bilgi ve verilere dayanmalıdır. 

• Araştırma içerisinde ileri sürülen tezler açık olmalı ve gerekçelendirilmelidir. 

• Araştırma, alanda var olan bilgiyi geliştirmelidir.

• Bütün araştırmalar kapsayıcı politika önerileri getirmelidir.

• Araştırmada öne sürülen tezler ve getirilen politika önerileri araştırmanın metodu ve bulgularıyla uyumlu olmalı, iyi açıklanmalı ve (varsa) araştırmanın zayıf yönleri/eksikleri belirtilmelidir. 

• Araştırma sonucunda ortaya çıkan raporlar iyi yapılandırılmış, net ve anlaşılır olmalıdır. 

• Araştırma raporlarında kullanılan dil objektif, kapsayıcı, yapıcı ve bütün görüşlere eşit mesafede olmalıdır. 

• Bilimsel etik değerler ve ÖAD prensipleriyle çelişmediği sürece, fikir hürriyetine dayalı olarak hiçbir çalışmanın içeriğine müdahale edilmez. Editoryal müdahaleler bu kuralın istisnasıdır.

ÖAD ÇALIŞMALARINDA GENEL SÜREÇ

1. SORUNLARIN TESPİTİ

– Araştırmanın konusunu oluşturan kurum/konu ile ilgili paydaşların bir araya getirilmesi. 

– Araştırma sorusunun mahiyeti, kısıtları ve belirlenecek yöntemin bu tartışma(lar)dan gelen geri bildirimler doğrultusunda belirlenmesi. 

2. ARAŞTIRMA SÜRECİ

– Araştırma sürecinde, alanında uzman bir yürütücünün koordinatörlüğündeki araştırma ekibi tarafından alandaki problemlerin, bunların sebep ve etkilerinin tespit edilmesi. 

– Uluslararası iyi örnekleri bularak ortaya koyulması. 

– Araştırma sürecinde ortaya çıkan verilere dayanarak, başta tespit edilen sorunun çözümüyle ilgili kapsamlı bir kamu politikası önerisi sunulması.

3. SONUÇLARIN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI

– Sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı bir konferans, seminer veya basın toplantısının organize edilmesi. 

– Araştırma ekibi(veya temsilcisi) araştırmanın bulgularını ve çıktılarını kamuoyu ile paylaşması. 

4. YAYGINLAŞTIRMA

– Sonuç raporu o alanda çalışan üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu kurum ve kuruluşları, medya organları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılır. 

– Politika önerilerini milletvekilleri ile paylaşmak üzere TBMM’ye gidilmesi.

YÖNETİM KURULU

Seval Yaman

Seval Yaman

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Bican Şahin

Bican Şahin

Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Tuna Saral

Tuna Saral

Araştırma Görevlisi

İbrahim Enes Özkan

Araştırma Görevlisi

Metin Kandemir

Eska Ecza Deposu Kurucu & Genel Koordinatör

Nalan Yeşim Erdoğan

Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi

DANIŞMA KURULU

ULUSAL DANIŞMA KURULU

Erdal Türkkan

Prof. Dr.

Mustafa Erdoğan

Prof. Dr.

Murat Çokgezen

Prof. Dr., Marmara University

Nesrin Nas

ANAP Eski Milletvekili, Ekonomist

Orhan Kemal Cengiz

Avukat

Serap Yazıcı

Prof. Dr.

Melih Yürüşen

Yrd. Doç. Dr.

Ergun Özbudun

Prof. Dr.

Yusuf Ziya Kıvanç

Avukat

Mustafa Akyol

Gazeteci-Yazar

Tanju Tosun

Prof. Dr., Ege University

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU

Chadran Kukathas

Charles Butterworth

Jason Brennan

Peter J. Boettke

Tom G. Palmer

Li Schoolland

Linda Whetstone

Rainer Heufers

Parth Shah

Alexander Skouras

Timur Kuran

EKİBİMİZ

İsrafil Özkan

İsrafil Özkan

Direktör

Bilal Seçkin

Bilal Seçkin

İletişim Koordinatörü
Çağın T. Eroğlu

Çağın T. Eroğlu

Proje Koordinatörü

Derya Özkul

Derya Özkul

Proje Koordinatörü

ARAŞTIRMACILAR

İbrahim Alper Akalın

Kıdemli Araştırmacı

Nurettin Kalkan

Dr., Siyaset Bilimci