COVID-19 Salgını, Kısıtlayıcı Kamu Siyasaları ve Özgürlükler Karşılaştırmalı Bir Analiz

Prof. Dr. Mete Yıldız çalışmasında “COVID-19 Salgınında kamu yararı ve toplum sağlığını korumak amacıyla kısıtlayıcı kamu siyasaları uygulanırken bireylerin özgürlükleri nasıl en az zarar görebilir?” sorusunun cevabını aramıştır.

Özgürlükler ile kamu yararı/kamu sağlığı arasındaki hassas dengeyi sağlayabilmek ve sürdürebilmek amacıyla kısıtlama sürecinin şeffaf ve öngörülebilir olması,  kısıtlamalarda uluslararası eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanması hedef kitlelerin kısıtlamalara uyumunun yaptırım ve ödüllerle değil tutum ve davranışların içselleştirilmesi yoluyla sağlanması ve yerel, zamanı ve hedef kitlesi sınırlı kısıtlamaların tercih edilmesi önemsenmelidir.

Raporda COVID-19 Salgını sırasında birçok ülkede kullanılan çok çeşitli kısıtlayıcı kamu siyasalarının kapsamı, uygulama süreci ve uygulama araçları (özellikle teknolojileri) ile uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar incelenmektedir. Amaç, kısıtlayıcı kamu siyasaları alanında özgürlükler ile kamu yararı/kamu sağlığı arasındaki hassas dengenin nasıl kurulup sürdürülebilir kılınabileceğini anlamaktır. Raporun sonunda, söz konusu özgürlükler- kamu yararı/sağlığı dengesini sağlayabilmek ve sürdürebilmek amacıyla bazı kamu siyasası önerileri sunulmuştur.